İş­te “çip”li ye­ni nü­fus cüz­dan­la­rı­mız

2010’dan iti­ba­ren nü­fus cüz­da­nı, sü­rü­cü bel­ge­si, pa­sa­port ve sağ­lık kar­ne­si ye­ri­ne kul­la­nı­la­cak kim­lik­ler; kop­ya­lan­ma ris­ki­ne kar­şı 7 tedbirle ko­ru­nu­yor.

2010’dan iti­ba­ren nü­fus cüz­da­nı, sü­rü­cü bel­ge­si, pa­sa­port ve sağ­lık kar­ne­si ye­ri­ne kul­la­nı­la­cak kim­lik­ler; kop­ya­lan­ma ris­ki­ne kar­şı 7 tedbirle ko­ru­nu­yor.

TÜ­Bİ­TAK ta­ra­fın­dan ta­ma­men mil­li im­kân­lar kul­la­nı­la­rak ge­liş­ti­ri­len ve 2010’dan iti­ba­ren nü­fus cüz­da­nı­nın ye­ri­ne kul­la­nıl­ma­sı he­def­le­nen Akıl­lı Kim­lik Kart­la­rı, kop­ya­lan­ma ris­ki­ne kar­şı gö­rü­nür­de 7 üs­tün gü­ve­nir­lik­li ted­bir­le ko­ru­nu­yor. Ho­log­ram, mor öte­si, me­ne­viş ve gök­ku­şa­ğı bas­kı ve mik­ro ya­zı yön­tem­le­ri­nin kul­la­nıl­dı­ğı oluş­tu­ru­lan gö­rü­nür gü­ven­lik ted­bir­le­rin ya­nı sı­ra ki­şi­ye ait bil­gi­ler, kar­tın çi­pin­de de özel şif­re­ler­le sak­la­nı­yor. TÜ­Bİ­TAK Ulu­sal Elek­tro­nik ve Krip­to­lo­ji Araş­tır­ma Ens­ti­tü­sün­de ge­liş­ti­ri­len Akıl­lı Kart İş­le­tim Sis­te­mi Pro­je So­rum­lu­su Mus­ta­fa Ba­şak, elek­tro­nik kim­li­ğin özel­lik­le­ri­ni an­lat­tı. Akıl­lı kar­tın en baş­ta akıl­lı kart ta­ban­lı ulu­sal kim­lik kar­tı ola­rak nü­fus cüz­da­nı­nın ye­ri­ni ala­ca­ğı­nı ak­ta­ran Ba­şak, kar­tın ay­rı­ca sü­rü­cü bel­ge­si, pa­sa­port, e-dev­let uy­gu­la­ma­la­rın­da kim­lik doğ­ru­la­ma amaç­lı bir bel­ge ola­ca­ğı­nı ve SSK kar­ne­si ye­ri­ne ge­çe­ceğini belirtti.

GE­NİŞ KUL­LA­NIM ALA­NI
Ba­şak, AKİS ta­ban­lı ben­zer akıl­lı kart­la­rın şe­hir kart­la­rı, kon­tör­lü kart­lar gi­bi be­le­di­ye uy­gu­la­ma­la­rın­da da kul­la­nı­la­bi­le­ce­ği­ni söy­le­di. “Kart sa­hi­bi­nin elin­de ola­ca­ğın­dan, par­mak izi­nin bir yer­de sak­lan­ma­sı gi­bi bir du­rum da ol­ma­ya­cak’’ di­yen Mus­ta­fa Ba­şak, Akıl­lı Kart’ın mü­ker­rer oy kul­la­nıl­ma­sı ih­ti­ma­li­nin önü­ne ge­çe­ce­ği­ni de söz­le­ri­ne ek­le­di.

14 Aralık 2008 Pazar